Brazilian jiu jitsu? — Brooklynian

Brazilian jiu jitsu?

I'm interested in learning Brazilian jiu jitsu. Can anyone recommend a place to check out, preferably in Brooklyn (PS or PH)?

Comments

  • Subject: jiu-jitsu

    The Best Brazilian Jiu-jitsu in Brooklyn are. Gene Dunn's Dojo @ 172 ave U-718-946-9072 and Brooklyn Brazilian Jiu-jitsu @7603 13th Ave-718-331-5487.
This discussion has been closed.